Publikacje

Publikacje naukowe:

Baza PBN

 1. Wallis A. (współautor), Informatyka w procesie zarządzania przedsiębiorstwem s. 15-65, Edytor tekstów Word, s. 139-204, Praca w Internecie, s. 379-473, [W] Informatyka dla kadry kierowniczej przedsiębiorstwa, Podręcznik akademicki, pod
  red. E. Michalskiego, Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2012
 2. Wallis A., E-ubezpieczenia jako nowa forma świadczenia usług ubezpieczeniowych, Usługi w Polsce 2012. Usługi publiczne – Usługi komercyjne, Zeszyty Naukowe
  nr 723, Ekonomiczne problemy usług nr 96, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2012, s. 167-178.
 3. Wallis A., Communication as Manager’s tool, Proceedings in Electronic International Interdisciplinary Conference 2012, EDIS – Publishing Institution of the University of Zilina, Zilina 2012, p. 121-124.
 4. Wallis A., THE DEVELOPMENT OF ORGANIZATIONAL COMPETENCE AND THE VALUE OF THE COMPANY, Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké
  konference, MMK 2012 MEZINÁRODNÍ MASARYKOVA KONFERENCE PRO DOKTORANDY A MLADÉ VĚDECKÉ PRACOVNÍKY, MAGNANIMITAS,
  Hradec Králové, Česká Republika, 2012, p. 45-51.
 5. Wallis A., Systemy informacyjne w zarządzaniu wiedzą w przedsiębiorstwie, Uniwersytet Szczeciński, Zeszyty Naukowe nr 651, Ekonomiczne Problemy Usług
  nr 68, Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego. Stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia, Tom II, Szczecin 2011, s. 580-588.
 6. Wallis A., Managing Information Systems for Company’s Management Staff, Theory of Management 3, monografia, , Faculty of Management Science and Informatics
  University of Zilina, Słowacja, Zilina 2011, s. 336-340.
 7. Wallis A., E-kultura. Rola Internetu w tworzeniu i upowszechnianiu kultury, Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym, monografia pod red. Jerzego
  Gołuchowskiego i Aldony Frączkiewicz-Wronki, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2012, s. 479-504.
 8. Wallis A., Bobrzański A., Deluga W., Systemy informatyczne w zarządzaniu relacjami z klientami, (w) „Relacyjne Aspekty Zachowań Konsumenckich”, Zeszyty Naukowe
  Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 608, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu nr 15, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010,
  s. 181-191. a. Wallis A., Iwanow A, Janowicz E., Zarządzanie projektami inwestycyjnymi.
  Podręcznik Akademicki, Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania, Słupsk 2010, ss. 180.
 9. Wallis A., Iwanow A., Nikołajewa W., Wykorzystanie zbalansowanego systemu wskaźników w motywowaniu pracowników, (w) „Społeczne wymiary zarządzania
  nowoczesnym przedsiębiorstwem. Ludzie, kultura organizacji, społeczna odpowiedzialność” J.Stankiewicz (red.), Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra
  2010, s.120-128.
 10. Иванов А., Валлис А., Развитие и поддержка малого предпринимательства в странах Евросоюза, Журнал для акционеров. № 1-2, 2009, c. 52-56.
 11. Иванов А. П., Валлис А., Системообразующие факторы и условия
  конкурентоспособности малых и средних предприятий на рынках Евросоюза, Хозяйственные системы в современном мире: организационно-управленческие
  и институционалные аспекты, монография под ред. Т.М. Степанян, МАКС Пресс, Москва 2009, c. 126-135.
 12. Wallis A., Deluga W., Zastosowanie technologii informacyjnych w przedsiębiorstwie  turystycznym, Zeszyty Naukowe Nr l., Wyższa Szkoła Organizacji Turystyki
  i Hotelarstwa w Warszawie, Warszawa 2009, s. 77-92.
 13. Wallis A., Deluga W., Bokrzański A., Zastosowanie outsourcingu w przedsiębiorstwie, Zeszyty Naukowe Nr l., Wyższa Szkoła Organizacji Turystyki
  i Hotelarstwa w Warszawie, Warszawa 2009, s. 107-119.
 14. Wallis A., Iwanow A., Skriebkowa O., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Nr l., Wyższa Szkoła Organizacji Turystyki i Hotelarstwa
  w Warszawie, Warszawa 2009, s. 121-130.
 15. Wallis A., Deluga W., Bokrzański A., Społeczeństwo informacyjne – wymóg współczesnej cywilizacji, (w) „Społeczeństwo informacyjne. Wizje, struktury
  i determinanty rozwoju”, C. Hales (red.), Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2009, s. 17 – 26
 16. Wallis A., Deluga W., Innowacyjność w branży hotelarskiej, (w) „Marketing w rozwoju turystyki”, J. Chotkowski (red.), Wydawnictwo Uczelniane Politechniki
  Koszalińskiej, Koszalin 2009, s. 253- 266.
 17. Wallis A., Deluga W., Wpływ różnic kulturowych na marketing i zarządzanie, (w) „Studia z zarządzania międzykulturowego” cz. II, Ł. Sułkowski, K. Waniek (red.),
  Studia i monografie nr 22, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, Łódź 2009, s. 157-172.
 18. Wallis A., Iwanow A.: Konkurencyjność polskich małych i średnich przedsiębiorstw na rynku Unii Europejskiej, Instytucjonalne i rynkowe uwarunkowania rozwoju
  małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, pod red. E. Michalskiego i S. Piochy, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Koszalin 2008, s. 152-162.
 19. Wallis A., Deluga Wł.: Rola marketingu terytorialnego w tworzeniu warunków rozwoju społeczno-gospodarczego gminy. Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis
  Seria Oeconomica 2008, nr 267/53, s. 49-60.
 20. Wallis A., Deluga Wł.: Wykorzystanie technologii informatycznych w zarządzaniu zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie. Zeszyty Naukowe ALMAMER Wyższej
  Szkoły Ekonomicznej 2008, nr 2 (52), s. 71-82.
 21. Zaleska B. Wallis A.: Wykorzystanie nowoczesnych technologii w usługach hotelarskich, Usługi w Polsce nauka, dydaktyka i praktyka wobec wyzwań przyszłości,
  redakcja naukowa A. Panasiuk, K. Rogoziński, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne problemy usług, Szczecin 2008, s. 463-471.
 22. Zaleska B. Wallis A.: Innowacje jako czynnik wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw, Innowacyjność, jakość, przedsiębiorczość – szansą konkurencyjności,
  Uniwersytet warmińsko – Mazurski w Olsztynie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw, redakcja naukowa A. Birski, Olsztyn 2008,
  s. 93-101.
 23. Zaleska B. Wallis A.: Oblicze turystyki w Polsce, Koszalińskie Studia i Materiały, nr 10, Politechnika Koszalińska Koszalińskie Towarzystwo Naukowe, wieloosobowe
  kolegium redakcyjne, Koszalin 2008, s. 227-243.
 24. Zaleska B. Wallis A.: Specyfika zarządzania zakładem opieki zdrowotnej, Materiały IV międzynarodowej naukowo- praktycznej konferencji W Kaliningradzie, Problemy
  socjalno- ekonomiczne regionów, Kaliningrad 2008, s. 35-40.
 25. Zaleska B. Wallis A.: Rachunkowość zakładu opieki zdrowotnej, Zeszyty Naukowe Instytutu Ekonomii i Zarządzania nr 12/2008, kolegium redakcyjne, s. 209-216.
 26. Wallis A., Funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw na jednolitym rynku
  Unii Europejskiej, ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS. FOLIA OECONOMICA, nr 209, 2007, s. 373-383.
 27. Wallis A., Zaleska B., Systemy informatyczne zarządzania łańcuchem dostaw, STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA
  WIEDZĄ, nr 10, 2007, s. 201-207.
 28. Wallis A., Utilization of the Internet in promotion of small and medium enterprises, STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA
  WIEDZĄ (Studies&Proceedings of Polish Association for Knowledge Management), nr 11, 2007, s. 142-150.
 29. Wallis A., Innowacyjność polskich małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach integracji europejskiej, Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa, pod red.
  E. Urbańczyka, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2007, s. 649-659.
 30. Wallis A., Studying demeanors and preferences with the use of the Internet, Anna Wallis, Rozwój i zastosowania metod ilościowych i technik informatycznych
  wspomagających procesy decyzyjne pod red. J. Studzińskiego, L. Drelichowskiego, O. Hryniewicza, Polska Akademia Nauk, Instytut Badań Systemowych, Warszawa
  2006, str. 61-71.
 31. Wallis A., Deluga Wł., Współpraca przedsiębiorstw – wnioski z teorii gier, Marketing i Rynek 4/2005 (czasopismo – sekcja B wykazu Ministra Nauki i Informatyzacji),
  Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005, s. 8-11.
 32. Wallis A., Systemy zarządzania relacjami z klientami – perspektywy rozwoju, Nowe koncepcje i metody w systemach informatycznych, monografia pod redakcją
  Arkadiusza Januszewskiego, Ludosława Drelichowskiego, Katedra Informatyki
  w Zarządzaniu ATR w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2005, s. 36-48.